Opći uvjeti putovanja

1. Sadržaj aranžmana

Organizator vašeg putovanja jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u programu koji on organizira i koji ste primili. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, kašnjenja prijevoznih sredstava).

2. Prijave i uplate

Prijave za putovanje primaju se u poslovnici organizatora putovanja kao i u poslovnicama agencija koje on ovlasti. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtijeva određeni program putovanja.

 • Prilikom prijave za daleka putovanja kupac uplaćuje 30% vrijednosti aranžmana, te je preostali iznos dužan uplatiti 45 dana prije samog putovanja ukoliko nije drugačije navedeno
 • Prilikom prijave za individualna putovanja kupac jednokratno uplaćuje cijelokupni iznos aranžmana sukladno naznačenim rokovima
 • Za “rezervacije na upit” uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora.

Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, organizator će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije. Na dan prijave putnik potpisuje ugovor pod naznakom “Upoznat sam s programom i uvjetima putovanja te ih u cijelosti prihvaćam. Potvrđujem da mi je ponuđeno putno osiguranje.” Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za putnika i za organizatora.

3. Sadržaj i cijena aranžmana

Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku organizatora putovanja u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Cijene aranžmana objavljene su u kunama, a izračunate prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga, odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana. Za povišenje cijene aranžmana do 10 % nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povišenja većeg od 10 %, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez obveze na nadoknadu štete.

4. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju organizatora u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja.

5. Promjena programa

Organizator putovanja ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti ( otkazi, kašnjenja, izmjene lokalnih agencija)  koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, te će se smatrati da je program ispunjen u cijelosti ako do kraja putovanja bude izveden. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora, te će se isti smatrati da je proveden u cijelosti.

6. Pravo organizatora na otkaz

Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa, organizatoru bi bile opravdanim razlogom da program ne objavi i ne prima prijave aranžmana. Organizator može također otkazati aranžman ako se ne prijavi neophodan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Uz program svakog aranžmana organizator putovanja objavljuje minimalan broj putnika. Organizator je dužan sve kupce izvijestiti o otkazu najmanje 5 dana prije početka aranžmana te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana.

7. Odustajanje putnika od putovanja

Putnik ima pravo na usmeni ili pismeni otkaz putovanja prije početka putovanja u prodajnom mjestu gdje je prijavio putovanje. Agencija u tom slučaju ima pravo na naknadu troškova zbog otkazanog putovanja, a visina troškova određuje se prema danu putnikova otkazivanja i vrsti putovanja. Kada su stvarno nastali troškovi veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Zbog svega navedenog Agencija predlaže uplatu putnog osiguranja.

Europska putovanja, odmori, skijanja:

dana do polaska             naknada štete u postotku od ukupne cijene aranžmana

30                                            min 100 kn

29-22                                        30%

21-15                                         40%

14-8                                           80%

7-0                                             i nakon polaska 100%

Daleka putovanja ( izvan Europe ):

dana do polaska           naknada štete u postotku od ukupne cijene aranžmana

180                                            20%

179-90                                       70%

89-0                                           i nakon polaska 100%

8. Obveze organizatora putovanja

Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog može bitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 1.) te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove.

9. Obveze putnika

Putnik je dužan:

 • posjedovati valjane putne isprave, te dostaviti imena i prezimena ista kao iz dokumenta ( putovnice) sa kojom se putuje. Za naknadne izmjene ili dodavanje prezimena putnik sam snosi troškove promjene i izmjena istih. Za daleka putovanja ( van Europe) putovnica mora vrijediti minimalno još 6 mjeseci od samog ulaska u zemlju. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvjet da se program neometano odvija. Ako je za neko putovanje potrebita viza, organizator putovanja može, na zahtjev putnika, kada je to moguće, uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju. Organizator putovanja ne jamči ishođenje viza, te ne odgovara za ispravnost istih.
 • cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju organizatora putovanja te se obračunavaju otkazni troškovi iz članka 7,
 • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja,
 • pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri,
 • pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem i/ili predstavnikom organizatora putovanja, prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju odnosno predstavniku organizatora predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana).
 • U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu.
 • zatražiti i provjeriti svu dostavljenu putnu dokumentaciju ( avio karte, vouchere za hotele, police osiguranja, termine za transfere..). Ukoliko organizator ne dobije unutar 24h ( ili prema ponudi) od dostave dokumenata napomenu od strane putnika, smatrat će se da je sva poslana dokumentacija valjana i ispravna, te sav trošak promjena, izmjena snosi putnik.

10. Prtljaga

Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 15 kg prtljage na čarterskim letovima te do 20 kg prtljage na redovitim zračnim linijama. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporuča osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva. Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporuča se najam sefa), prijevoznim sredstvima. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili.

11. Putno osiguranje

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti (“Narodne novine” br. 8/96 – u daljnjem tekstu Zakon), djelatnici agencije u kojoj se uplaćuje aranžman obvezni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu te osiguranja prtljage, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja kao i osiguranja od otkaza putovanja, koji se nude kako za putovanja po inozemstvu tako i po našoj zemlji. Prihvaćanjem ugovora o putovanju, koji čine i ovi uvjeti putovanja, kupac potvrđuje da mu je bio ponuđen “paket” putnih osiguranja. Organizator je posrednik prilikom ugovaranja police osiguranja, te u slučaju potraživanja od osiguravajuće kuće nemože utjecati na ishod.

12. Smještaj u sobe/apartmane

Ako kupac nije izričito ugovorio sobu/apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu i cjeniku. Ako je moguće, organizator će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

13. Rješavanje prigovora

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik -nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik -nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno; organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe.

Postupak u svezi s prigovorom:

 • odmah, na samome mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.
 • ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde.
 • najkasnije 8 dana po povratku s puta putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenome roku od 8 dana.
 • organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja prituže zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga najviše za još 14 dana. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora.
 • dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na nadoknadu idealne štete. Putnik koji nije zadovoljan odgovorom organizatora putovanja, a koristio je usluge agencije članice UHPA i pridržavao se svih naprijed navedenih naputaka za provedbu postupka u svezi s prigovorom i raspolaže svom potrebnom dokumentacijom, može se žaliti arbitraži UHPA. U skladu s Pravilnikom o arbitraži, cjelokupni postupak treba biti dovršen u narednih mjesec dana. Ovim će postupkom ili organizator pristati na nadoknadu štete ili će putnik, uz minimalne troškove, saznati da ni na sudu, kojem se i dalje može žaliti, nema izgleda da dobije spor.

14. Nadležnost suda

U smislu točke 13. ovih uvjeta, kupac usluge iz dotičnog programa ima i pravo reklamacije kod organizatora programa. Ako kupac nije zadovoljan rješenjem organizatora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u mjestu sjedišta odgovornog organizatora.

15. Osiguranje za slučaj plative nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Go Travel ima kod osiguravajućeg društva Uniqa Osiguranje d.o.o., sklopljen ugovor broj: 11-7002688324  kao i policu za osiguranje jamčevina turističkih paket aranžmana, broj 45 – 7002688322 od 12.4.2019. do 12.4.2020. godine, o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnosi na paket-aranžman., te osiguranje jamčevine turističkih paket aranžamana. U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Uniqa osiguranje, adresa Planinska 13A, 10 000 Zagreb, tel: 01 6324 200, te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.

16. Upozorenje

Ovi opći uvjeti putovanja, koje primjenjuju agencije članice UHPA – Udruge hrvatskih putničkih agencija, sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa s organizatorom putovanja, odnosno ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje koje organizira ovaj organizator putovanja. Moguća / predviđena odstupanja od ovih uvjeta moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja. Ovo izdanje uvjeta putovanja isključuje sva ranija izdanja.

U Zagrebu, Travanj 2014.